BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 14 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองขุนชาติ ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 9 9 0 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 35 32 3 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 88 79 9 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดเกาะตาซ้ง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 24 19 5 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 11 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 21 21 0 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 12 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 25 25 0 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 13 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านปลักม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 24 24 0 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ต.เขาบางแกรก อำเอภหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 20 20 0 0
9 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 88 79 9 0
10 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 42 39 3 0
11 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ศาลา SML หมู่ 4 ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 42 39 3 0
12 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 9 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 23 23 0 0
13 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 44 21 0 0
14 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองไผ่ ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 20 20 0 0
15 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 6 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 20 20 0 0
16 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 8 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 23 23 0 0
17 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 6 ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 35 32 3 0
18 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมหมู่ 5 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 88 79 9 0
19 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคม หมู่ที่7 บ้านหนองแห้ว ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 88 79 9 0