BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 166 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 17 17 0 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 118 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 17 17 0 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 150 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อบต.หนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 24 24 0 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 137 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 อาคารรวมใจ หน้าที่ว่าการอำเภอโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 23 23 0 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 138 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 อาคารรวมใจ หน้าที่ว่าการอำเภอโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 23 23 0 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 112 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ อบต.บึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 12 12 0 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 103 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ อบต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 18 18 0 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 93 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ อบต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 23 23 0 0
9 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 53 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ นายปาณิสรา พัดศรี 21 21 0 0
10 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลพยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 16 16 0 0
11 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 44 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ กชมณ พลลา 21 21 0 0
12 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 36 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ กชมณ พลลา 23 23 0 0
13 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 20 20 0 0