BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10-179 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 16 16 0 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10-215 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดทองแย้ม หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 24 24 0 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10-226 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 บ้านก๊อน้อย ม.1 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา 25 25 0 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10-221 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านดอนไชย หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 20 20 0 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10-224 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 บ้านดอนตัน ม.1 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา 18 18 0 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10-211 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ศษลาอเนกประสงค์วัดแช่แห้ง หมู่ที่ 6 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 14 14 0 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10-214 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านชัยชมภู หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 17 17 0 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10-212 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดศรีล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 41 41 0 0
9 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10-175 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 18 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 21 21 0 0
10 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10-150 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 อาคารฝึกอบรม เลขที่ 21 หมู่ที่ 17 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 26 26 0 0
11 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10-117 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 17 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นางสาวสุพรรณี ศรีกันไชย 21 21 0 0
12 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10-129 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ยม ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 17 17 0 0
13 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10-135 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วัดศรีล้อม ม.8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 20 20 0 0
14 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10-136 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วัดศรีล้อม ม.8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 21 21 0 0
15 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10-068 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดสุวรรณคูหา ม.1 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 25 25 0 0
16 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10-053 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นางสาวสุพรรณี ศรีกันไชย 25 25 0 0
17 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10-005 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านร่องห้าป่าสัก หมู่ 13 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นางสาวสุพรรณี ศรีกันไชย 21 21 0 0