BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 215 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น 24 24 0 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 292 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ร่องฟอง 22 22 0 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 214 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น 23 23 0 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 212 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อบต. บ้านเหล่า อ.สูงเม่น 20 20 0 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 143 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 อบต.สรอย อ.วังชิ้น 20 20 0 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 144 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 อบต.สรอย อ.วังชิ้น 21 21 0 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 132 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาวัดวังหลวง ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ 16 16 0 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 203 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 17 17 0 0
9 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 201 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 23 23 0 0
10 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 22 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้ ม.4 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น 22 22 0 0
11 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 25 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 21 21 0 0
12 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 21 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อบต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น 20 20 0 0