BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร บรก-141 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 20 19 1 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร บรก-123 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ศิลาศักดิ์ วินันต์ 23 20 3 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร บรก-124 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายมาลัย วงค์อำนาจ 24 17 7 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร บรก-115 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายมาลัย วงค์อำนาจ 25 23 2 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร บรก-116 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ศิลาศักดิ์ วินันต์ 25 21 4 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร บรก-114 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายชญานินทร์ บุญเลิศ 21 17 4 0