BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18-287 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 21 21 0 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18-281 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 วัดทรายมูล ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 13 13 0 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18-245 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศูนย์บริการสังคมแบบมีส่วนร่วม (CC) หมู่ 8 บ้านศรีวังธาร ตำบล ป่าไผ่ อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 9 2 7 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18-241 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ทศ.สันป่าเป่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 0 15 0 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18-236 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 19 19 0 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18-203 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 23 22 1 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18-133 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ประชุมหมู่บ้าน ม.9 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 24 23 1 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18-128 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้บ้านหารแก้ว ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 21 20 1 0