BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 110 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านปฏิรูป ม.9 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 17 17 0 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 107 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ณ วัดสุวรรณบรรพต บ้านภูกระแต ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นคพรนม 12 8 4 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 90 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ณ วัดหัวบึง ม.3 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นคพรนม 21 21 0 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 92 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม บ้านจอมศรี ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 25 16 9 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 89 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ณ วัดหัวบึง ม.3 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นคพรนม 24 23 1 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 74 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสามผง ม.3 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 14 11 3 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.3 บ้านตาลกุด ต.โพนทอง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 23 23 0 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 88 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ณ วัดหัวบึง ม.3 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นคพรนม 15 15 0 0
9 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 86 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.3 บ้านตาลกุด ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 20 20 0 0
10 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 52 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.1 ต.ดอนนางหงษ์ อ.ธาตุพนม จ.นคพรนม 23 23 0 0
11 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 57 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.4 บ้านหลักศิลาเหนือ ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 22 22 0 0
12 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 51 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.5 บ้านหลักศิลาเหนือ ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นคพรนม 25 25 0 0
13 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 41 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.16 บ้านหนองบัว ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม กรกนก โกพล 30 23 7 0
14 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 34 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ประภาภรณ์ โจมแพง 20 20 0 0
15 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ประภาภรณ์ โจมแพง 20 20 0 0
16 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 32 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ประภาภรณ์ โจมแพง 0 19 0 0