BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7 25 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561 วัดบ้านหนองกุงใหญ่ ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 37 30 7 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 6 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 21 18 3 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 24 21 3 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ตลาดชุมชนบ้านจำเจริญ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 26 26 0 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านนาโป่ง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น นางสาวกฤติมา วรสุทธิพงษ์ 20 17 3 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 25 25 0 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านผักหนามชัย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น นางสาวกฤติมา วรสุทธิพงษ์ 20 18 2 0