BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 320 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 อบต.กุดชุมแสง ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 8 8 0 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 292 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 สนง.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 17 17 0 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 263 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 14 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 12 12 0 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 268 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 สนพ.ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 257 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมอบต.กุดชุมแสง ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 19 18 1 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 221 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 20 18 2 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 160 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อบต.หัวทะเล ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 117 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อบต.คูเมือง ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 21 21 0 0
9 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 89 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านราษฎร์ดำเนิน ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
10 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 71 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านราษฎร์ดำเนิน ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0