BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 301 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาตลาดนัดบ้านหัวดอน ม.9 ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร 20 20 0 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 314 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อบต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร 17 17 0 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 315 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดวาลุการาม หมู่ 12 ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร 24 24 0 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 229 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลากลางบ้านใหม่นาคลอง ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร 22 22 0 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 182 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 บ้านท่าโพธิ์ศรี ตำบลท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม 19 17 2 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 81 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 บ้านห้วยหมากเหนือ หมู่ 18 ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ 20 20 0 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 49 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 อบต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ 25 25 0 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 50 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 อบต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ 23 23 0 0
9 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 58 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 อ.สิรินธร 22 22 0 0
10 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อ.เดชอุดม 23 23 0 0