BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 228 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมชุมชนน้ำอ้อมเหนือหมู่ที่ 15 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 22 22 0 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 195 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านน้ำอ้อมเหนือ ม.15 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ 19 19 0 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 189 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านน้ำอ้อมเหนือ ม.15 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ 19 19 0 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 190 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านน้ำอ้อมเหนือ ม.15 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ 20 20 0 0