BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 11 (469) 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 20 19 1 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10 (337) 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ณ ศาลากลางบ้าน ม.5 บ้านคลองน้ำขาว ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 27 27 0 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7 (238) 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพุดซา ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 17 3 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 8 (279) 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลต.ปรุใหญ่ (แห่งใหม่) ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 17 3 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 9 (280) 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลต.ปรุใหญ่ (แห่งใหม่) ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 13 7 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 6 (209) 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 21 21 0 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5 (165) 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหม่ (แห่งใหม่) ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 (133) 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 11 9 0
9 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 (84) 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำชุมชนบ้านหนองบัวพํฒนา ม.11 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 21 21 0 0
10 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 (105) 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ณ ที่ทากรผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา นายอำไพ นาคสุวรรณ 25 25 0 0
11 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 (71) 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ณ วัดบ้านหนองขุ่น ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา นางวารุณี ลอยวัน 25 25 0 0