BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 26 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 25 25 0 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 27 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 22 14 8 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 28 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 20 17 3 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 29 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 25 20 5 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 24 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 23 13 10 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 25 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 21 12 9 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 11 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 25 21 4 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 12 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 25 14 11 0
9 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 13 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 25 12 13 0
10 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 14 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 25 21 4 0
11 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 15 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 26 22 4 0
12 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 0 14 8 0
13 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 8 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 0 17 5 0
14 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 9 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 0 17 4 0
15 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 0 21 1 0