BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 40 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 19 9 10 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 37 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 18 9 9 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 38 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 26 14 12 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 30 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 21 19 2 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 31 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 21 19 2 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 32 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 25 23 2 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 33 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 22 20 2 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 26 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 25 25 0 0
9 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 27 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 22 14 8 0
10 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 28 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 20 17 3 0
11 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 29 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 25 20 5 0
12 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 24 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 23 13 10 0
13 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 25 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 21 12 9 0
14 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 21 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 24 17 7 0
15 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 22 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 25 22 3 0
16 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 23 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 21 18 3 0
17 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 22 12 10 0
18 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 19 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 21 11 10 0
19 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 20 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 23 15 8 0
20 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 16 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 24 17 7 0
21 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 17 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 24 20 4 0
22 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 11 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 25 21 4 0
23 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 12 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 25 14 11 0
24 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 13 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 25 12 13 0
25 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 14 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 25 21 4 0
26 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 15 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 26 22 4 0
27 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 0 14 8 0
28 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 8 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 0 17 5 0
29 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 9 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 0 17 4 0
30 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 0 21 1 0
31 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 25 17 8 0
32 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 25 19 6 0
33 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 6 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 25 21 4 0
34 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 25 17 8 0