BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 43 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดท่าชัย ต.หินตั้ง อ.เมือง 15 15 0 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 44 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดท่าชัย ต.หินตั้ง อ.เมือง 16 16 0 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 37 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ 16 16 0 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 36 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดอรุณรังษี ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ 21 21 0 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 30 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อบต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ 22 22 0 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 31 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อบต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ 11 11 0 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 20 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ต.องครักษ์ 22 22 0 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 21 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ต.องครักษ์ 21 21 0 0
9 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อบต.ทรายมูล 21 21 0 0
10 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 14 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 อบต.ชุมพล 0 24 0 0
11 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 15 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 อบต.ชุมพล 0 24 0 0