BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 9 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ตลาดต้นคูณ อบต.กบินทร์บุรี ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี 16 13 3 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 วัดตรอกปลาไหล หมู่ที่ 6 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี 22 20 2 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 8 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 วัดตรอกปลาไหล หมู่ที่ 6 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี 22 21 1 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลากลางบ้าน ม.9 (บ้านเขาด้วน) ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี 20 20 0 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลากลางบ้าน ม.2 (บ้านท่าทองดำ) ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี 32 30 2 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน ตำบลเขาไม้แก้ว อำกบินทร์บุรี 21 19 2 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี 23 21 2 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม 23 23 0 0
9 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 หมู่ 5 บ้านหนองไฮ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี 28 25 3 0