BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 24 01 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเกาะขนุน (ม.6,12) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 21 21 0 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 25 01 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเกาะขนุน (ม.9,15) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 20 20 0 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 26 01 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเกาะขนุน (ม.13,14) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 20 20 0 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 27 01 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลเกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 23 23 0 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 20 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเกาะขนุน (ม.11) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 21 21 0 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 21 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเกาะขนุน (ม.1,3) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา่ 22 22 0 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 22 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 19 19 0 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 23 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
9 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 19 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเกาะขนุน (ม.10) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 21 21 0 0
10 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 14 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเกาะขนุน (ม.2) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 20 20 0 0
11 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 15 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเกาะขนุน (ม.4) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 18 18 0 0
12 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 16 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเกาะขนุน (ม.5) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 20 20 0 0
13 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 17 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเกาะขนุน (ม.7) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 22 22 0 0
14 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเกาะขนุน (ม.8) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 20 20 0 0
15 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 13 04 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 20 20 0 0
16 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 11 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 25 25 0 0
17 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 12 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24 24 0 0
18 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 19 19 0 0
19 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7 07 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 19 19 0 0
20 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 8 07 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 20 20 0 0
21 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 9 07 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 18 18 0 0
22 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 19 18 1 0
23 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 6 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 16 16 0 0
24 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครเนื่องเขต ต.คลองนครเนื่องขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 17 17 0 0
25 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครเนื่องเขต ต.คลองนครเนื่องขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 15 15 0 0
26 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ศาลาสร้างสุข องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 23 22 1 0