BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อบต.บ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ 24 22 2 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลพุกร่าง อ.พระพุทธบาท 21 13 8 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 เทศบาลบ้านยาง อ.เสาไห้ 22 20 2 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 เทศบาลบ้านยาง อ.เสาไห้ 24 23 1 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านยาง(วัดเพชร) อำเภอเสาไห้ 20 20 0 0