BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 8 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 วัดท่าตะโก ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 22 21 1 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 วัดสายห้วยแก้ว ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 0 18 4 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี นายอภิญญา คุ้มแวง 0 18 2 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายอภิญญา คุ้มแวง 20 16 4 0