BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 9 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 วัดท่าดินดำ ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 21 16 5 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 8 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 วัดท่าตะโก ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 22 21 1 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 วัดสายห้วยแก้ว ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 22 18 4 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 6 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 วัดหนองน้ำทิพย์ ต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 21 21 0 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี นายอภิญญา คุ้มแวง 20 18 2 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ศาลา SML ม.2 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ยศวดี สรรพศรี 22 16 6 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 วันหนองบัวขาว ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 20 17 3 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายอภิญญา คุ้มแวง 20 16 4 0
9 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 วัดป่าหวายทุ่ง ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายอภิญญา คุ้มแวง 24 19 5 0