BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 47 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ อ.พระนครศรีอยุธยา 22 22 0 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 44 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดเกาะแก้ว ต.คลองสวงพลู อ.พระนครศรีอยุธยา 20 20 0 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 45 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองอโยธยา อ.พระนครศรีอยุธยา 32 24 8 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 46 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดเกาะแก้ว ต.คลองสวงพลู อ.พระนครศรีอยุธยา 20 20 0 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 31 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ.พระนครศรีอยุธยา 22 22 0 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 30 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา 22 22 0 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 27 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 เทศบาลอโยธยา ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา 20 20 0 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 28 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 เทศบาลอโยธยา ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา 20 20 0 0
9 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 29 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 เทศบาลอโยธยา ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา 20 20 0 0
10 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 25 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อบต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา 20 20 0 0
11 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 26 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อบต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา 24 24 0 0
12 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 24 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 วัดเกาะแก้ว ต.คลองสวงพลู อ.พระนครศรีอยุธยา 0 20 0 0
13 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 เทศบาลอโยธยา อ.พระนครศรีอยุธยา 20 20 0 0
14 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 19 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 เทศบาลอโยธยา อ.พระนครศรีอยุธยา 20 20 0 0
15 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 20 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 เทศบาลอโยธยา อ.พระนครศรีอยุธยา 20 20 0 0
16 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 16 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ณ วัดเกาะแก้ว ต. คลองสวนพูล อ. พระนครศรีอยุธยา 20 20 0 0
17 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 17 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ต.คลองตะเคียน 20 20 0 0
18 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดเกาะแก้ว ต.คลองสวงพลู อ.พระนครศรีอยุธยา 20 20 0 0
19 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 11 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 เทศบาลอโยธยา ต.ไผ่ลิง อ. พระนครศรีอยุธยา 20 20 0 0
20 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 เทศบาลอโยธยา ต.ไผ่ลิง อ. พระนครศรีอยุธยา 20 20 0 0
21 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 13 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 สุเหร่ามะเดียะทุสซอลีฮา ตำบลสำเภาล่ม อ. พระนครศรีอยุธยา 25 25 0 0
22 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 สุเหร่าอิสลามวัฒนา ตำบลสำเภาล่ม 21 21 0 0
23 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 9 ต. คลองตะเคียน อ. พระนครศรีอยุธยา 21 21 0 0
24 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 8 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม. 9 ต. คลองตะเคียน อ. พระนครศรีอยุธยา 21 21 0 0
25 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 9 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 9 ต. คลองตะเคียน อ. พระนครศรีอยุธยา 20 20 0 0
26 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อบต.บ้านใหม่ 20 20 0 0
27 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ ตำบลสำเภาล่ม อ. พระนครศรีอยุธยา 20 20 0 0
28 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา 20 20 0 0
29 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา 20 20 0 0