BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 ศาลาพระพุทธ เคหะธนบุรี3 19 19 0 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 24 25 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561 ศูนย์สร้างสุขทุกวัย(ศูนย์เยาวชน) บางกะปิ (วท.การแรงงาน) 17 17 0 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 22 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) 28 28 0 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 17 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 23 23 0 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 22 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 28 28 0 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยแรงงาน 14 14 0 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 13 12 1 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 13 13 0 0
9 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) 15 15 0 0
10 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 19 19 0 0
11 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) 18 18 0 0