BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อาคารฝ่ายปกครอง ม.1 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง เฉลิมพล แสนทวีสุข 18 17 1 0