BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 16 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 โรงเรียงปอเนาะ ม.1 ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 22 22 0 0
2 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 13 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดโพธิ์ ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 24 24 0 0
3 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 12 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ลานกีฬาดับเพลิงศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 20 20 0 0
4 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 มัสยิดบ้านน้ำลัด ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 15 15 0 0
5 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 11 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 11 11 0 0
6 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ วัดศรีวิเทศสังฆาราม ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 19 19 0 0
7 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 4 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 22 22 0 0
8 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ อบต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 20 20 0 0
9 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 20 20 0 0
10 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 20 20 0 0
11 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 1 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 21 21 0 0