BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 04 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อาคารเอนกประสงค์ ม.3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 22 5 17 0