BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 5 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 โรงเรียนวัดควนสระบัว ม.2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 19 19 0 0
2 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 3 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 วัดควนสระบัว ม.2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ 20 20 0 0
3 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ 21 21 0 0