BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 219 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 วัดนวลสิงห์ทอง ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 21 21 0 0
2 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 234 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 วัดใหม่ไทยพัฒนา ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 20 19 1 0
3 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 240 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อบต.วังกวาง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 20 20 0 0
4 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 217 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ำคำเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 20 17 3 0
5 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 233 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 วัดศรีบุญเรือง ต.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 24 23 1 0
6 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 212 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 20 20 0 0
7 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 218 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 วัดศรีบุญเรือง ต.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 20 18 2 0
8 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 197 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 อบต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 21 18 3 0
9 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 193 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 วัดช้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 20 20 0 0
10 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 190 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 วัดโสมนัส หมู่ 1 ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 20 20 0 0
11 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 187 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกำนันตำบลลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 20 19 1 0
12 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 160 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 20 20 0 0
13 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 157 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 วัดศรีภูมิ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 20 20 0 0
14 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 153 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 20 20 0 0
15 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 85 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 วัดโนนสว่างอารมณ์ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 20 20 0 0
16 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 93 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ 19 17 2 0