BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 162 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 วัดหนองปล้อง ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 19 19 0 0
2 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 163 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านเนินหัวโล้ ม.5 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 26 26 0 0
3 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 86 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก 24 24 0 0