BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 54 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 บ้านสันมะหลอด ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง 22 22 0 0