BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 10-131 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา นางศรัญญา สิทธิสมบัติ 24 24 0 0
2 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 10-116 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา นางสาวสุพรรณี ศรีกันไชย 25 25 0 0