BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 71 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 20 17 3 0
2 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 85 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0