BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง คพ 4-204 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ศาลา SML บ้านอ้อน ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง 23 23 0 0
2 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง คพ 4-153 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 16 16 0 0
3 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง คพ 4-118 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 23 23 0 0