BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 2 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม.2 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท 20 14 6 0
2 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 1 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 หอประชุม อ.ห้วยเม็ก 24 15 9 0