BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 486 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 วัดพระธาตุหนองบัว ต.ในเมือง อ.เมือง 0 18 0 0
2 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 85 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ศาลากลางบ้านยอดดอนชี หมู่ 1 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร 22 22 0 0
3 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 226 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 อบต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร 24 24 0 0
4 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 191 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 22 22 0 0
5 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 18 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 สพร.7 อุบลราชธานี 16 16 0 0