BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 5 (407) 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
2 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 4 (308) 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาวัดบ้านเก่า ม.1 ต.บ้านเก้า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 22 22 0 0
3 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 1 (214) 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาวัดบ้านหนองกราด ม.4 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นางศิริมา พลเยี่ยม 21 21 0 0