BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี 15 15 0 0
2 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี 19 19 0 0
3 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี 20 20 0 0
4 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี 17 17 0 0
5 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี 0 22 0 0
6 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 เทศบาลนครนนทบุรี 21 21 0 0
7 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 สนพ.นนทบุรี 20 20 0 0
8 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 สนพ.นนทบุรี 22 22 0 0
9 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อบต.หนองเพรางาย 12 11 1 0
10 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 5 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 สนพ.นนทบุรี 19 19 0 0