BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง รุ่นที่ 9 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ 19 19 0 0
2 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง รุ่นที่ 8 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ วิชุตา สุทธิหาระ 20 20 0 0
3 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ตำบลท้่ายบ้าน 22 18 4 0
4 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง รุ่นที่ 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ตำบลท้ายบ้าน 22 22 0 0