BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 17 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 รร.ราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) 16 16 0 0
2 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 16 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 12 12 0 0
3 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 15 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 19 19 0 0
4 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 2 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) 21 20 1 0
5 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 1 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 25 25 0 0