BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 217 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 20 8 12 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 218 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 มัสยิดบ้านโคกขี้เหล็ก ม.7 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 23 13 10 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 219 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านบูกิตอ่าวมะนาว ม.12 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 24 23 1 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 220 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านบางมะนาว ม.๑ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 20 18 2 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 221 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านกาโมแร ม.8 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 25 21 4 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 237 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านจือแร หมู่ที่ 9 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 20 17 3 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 238 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลปะลุรู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 22 18 4 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 234 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านเจ๊ะแก ม. 2 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 20 20 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 235 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านบูเกะมูนิง ม.4 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 22 20 2 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 239 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 21 16 5 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 232 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านบาโง ม.7 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 22 22 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 233 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.2 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 23 23 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 178 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 หมู่ที่ 3 บ้านดูกู ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 21 19 2 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 230 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านนิบง ม.2 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 23 23 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 231 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อาคารเอนกประสงค์บ้านบาโงระนะ ม.5 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 22 22 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 202 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านตะเหลี่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 24 24 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 203 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ บ้านจาแบปะ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 26 24 2 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 204 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ บ้านราญอ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 25 25 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 บ้านจุฬาภรณ์ ม.9 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 20 19 1 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 229 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์บาโงตา ม. 1 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 21 21 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 226 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.10 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 21 21 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 227 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านบูเกะกูนิง ม.4 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 23 22 1 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 224 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านปูโง๊ะ ม.1 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 24 23 1 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 225 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านบาโงตา ม.3 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 20 20 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 236 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลซากอ ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 25 10 15 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 200 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านลาแลลูวัส ม.7 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 25 19 6 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 201 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านบาโงฮูมอ ม.5 ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 25 23 2 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 212 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 20 13 7 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 213 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 มัสยิดบ้านบาโง ม.11 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 22 19 3 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 214 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 มัสยิดบ้านทำเนียบ ม.6 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 20 11 9 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 215 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ที่ทำการตำบลโคกเคียน ม.10 บ้านทอนฮีเล ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 21 15 6 0
32 0930157330401  การทำขนมไทย 216 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านทอนนาอีม ม.12 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 24 23 1 0
33 0930157330401  การทำขนมไทย 197 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านจือแร หมู่ที่ 9 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 20 18 2 0
34 0930157330401  การทำขนมไทย 198 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 อาคารกลุ่มสตรีบ้านกูวา ม.5 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 24 22 2 0
35 0930157330401  การทำขนมไทย 199 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านจือแร ม.1 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 23 22 1 0
36 0930157330401  การทำขนมไทย 206 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 26 26 0 0
37 0930157330401  การทำขนมไทย 207 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านค่าย ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 25 21 4 0
38 0930157330401  การทำขนมไทย 208 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านบูกิตอ่าวมะนาว ม.12 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 20 20 0 0
39 0930157330401  การทำขนมไทย 209 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 20 19 1 0
40 0930157330401  การทำขนมไทย 195 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ บ้านศาลา หมู่ที 4 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 24 20 4 0
41 0930157330401  การทำขนมไทย 196 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านบาตาปาเซ หมู่ที่ 6 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 20 19 1 0
42 0930157330401  การทำขนมไทย 210 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านจาเราะสโตร์ ม.5 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 20 18 2 0
43 0930157330401  การทำขนมไทย 211 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านยาบี ม.1 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 25 25 0 0
44 0930157330401  การทำขนมไทย 222 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านบาโง ม.4 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 22 22 0 0
45 0930157330401  การทำขนมไทย 223 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 22 22 0 0
46 0930157330401  การทำขนมไทย 205 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ม.3 บ้านดูกู ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 24 23 1 0
47 0930157330401  การทำขนมไทย 193 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ม.4 บ้านส้มป่อย ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 20 14 6 0
48 0930157330401  การทำขนมไทย 190 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อาคารอนกประสงค์บ้านแฆแบ๊ะ ม.1 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 20 17 3 0
49 0930157330401  การทำขนมไทย 191 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านปะดาดอ ม.3 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 20 19 1 0
50 0930157330401  การทำขนมไทย 192 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 โรงเรียนตาดีกาบ้านกัวลอต๊ะ ม.4 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 20 20 0 0
51 0930157330401  การทำขนมไทย 175 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.7 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 20 20 0 0
52 0930157330401  การทำขนมไทย 180 19 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 20 20 0 0
53 0930157330401  การทำขนมไทย 179 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 20 20 0 0
54 0930157330401  การทำขนมไทย 153 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 20 17 3 0
55 0930157330401  การทำขนมไทย 154 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.2 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 23 23 0 0
56 0930157330401  การทำขนมไทย 167 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ บ้านจาแบปะ ม.7 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 20 0 0
57 0930157330401  การทำขนมไทย 168 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 อาคารอนกประสงค์บ้านราญอ ม.8 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 25 25 0 0
58 0930157330401  การทำขนมไทย 169 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านตะเหลี่ยง ม.4 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 25 25 0 0
59 0930157330401  การทำขนมไทย 170 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกกะเปาะ ม.5 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 25 25 0 0
60 0930157330401  การทำขนมไทย 171 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 โรงเรียนตาดีกา บ้านลุโบะบือซา ม.1 ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 23 23 0 0
61 0930157330401  การทำขนมไทย 172 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 มัสยิดนูรุลอิหซาน ม.3 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 20 19 1 0
62 0930157330401  การทำขนมไทย 173 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ม.4 บ้านส้มป่อย ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 20 18 2 0
63 0930157330401  การทำขนมไทย 174 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ม.3 บ้านดูกู ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 25 24 1 0
64 0930157330401  การทำขนมไทย 176 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกลุ่มสตรีชุมชนมัสยิดกลาง ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 20 20 0 0
65 0930157330401  การทำขนมไทย 177 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านลูโบ๊ะฆง ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 20 20 0 0
66 0930157330401  การทำขนมไทย 151 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ บ้านปูลาไซค์ ม. 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 20 20 0 0
67 0930157330401  การทำขนมไทย 152 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ บ้านแกแม ม.9 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 20 20 0 0
68 0930157330401  การทำขนมไทย 132 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 อบต.รือเสาะออก ม.2 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 26 15 11 0
69 0930157330401  การทำขนมไทย 149 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 มัสยิดบ้านปาเซ ม.2 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 25 25 0 0
70 0930157330401  การทำขนมไทย 150 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 21 21 0 0
71 0930157330401  การทำขนมไทย 161 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 โรงครัวมัสยิดโสรายอบ้านโคกสยา ม.5 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 25 23 2 0
72 0930157330401  การทำขนมไทย 162 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านปอเนาะ ม.7 บ้านปอเนาะ ต.ประลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 20 20 0 0
73 0930157330401  การทำขนมไทย 163 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านต้นไม้สูง ม.2 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 21 19 2 0
74 0930157330401  การทำขนมไทย 164 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านตาเซะใต้ ม.6 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 23 20 3 0
75 0930157330401  การทำขนมไทย 165 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ศูนย์ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน (OTOP) ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 20 18 2 0
76 0930157330401  การทำขนมไทย 142 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านทอนอามาน ม.11 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 23 21 2 0
77 0930157330401  การทำขนมไทย 143 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านทอนนาอีม ม.12 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 25 24 1 0
78 0930157330401  การทำขนมไทย 144 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านบูกิตอ่าวมะนาว ม.12 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 21 20 1 0
79 0930157330401  การทำขนมไทย 145 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บางมะนาว ม.1 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 22 20 2 0
80 0930157330401  การทำขนมไทย 146 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านรอตันบาตู ม.7 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 20 19 1 0
81 0930157330401  การทำขนมไทย 147 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านโคกศิลา ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 20 19 1 0
82 0930157330401  การทำขนมไทย 71 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 บ้านละหาร ม.3 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 25 25 0 0
83 0930157330401  การทำขนมไทย 70 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 บ้านสะโก ม.5 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 23 23 0 0
84 0930157330401  การทำขนมไทย 148 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์ ม. 2 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 24 24 0 0
85 0930157330401  การทำขนมไทย 140 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านโคกพะยอม ม.2 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 22 20 2 0
86 0930157330401  การทำขนมไทย 141 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 มัสยิดบ้านบือราเป๊ะ ม.3 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 24 21 3 0
87 0930157330401  การทำขนมไทย 155 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ม.3 บ้านดูกู ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 24 19 5 0
88 0930157330401  การทำขนมไทย 156 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านบูเกะกือจิ ม.12 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 20 17 3 0
89 0930157330401  การทำขนมไทย 157 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านไอร์กูเล็ง ม.13 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 25 23 2 0
90 0930157330401  การทำขนมไทย 158 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านบูเก๊ะตาโมง ม.7 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 20 18 2 0
91 0930157330401  การทำขนมไทย 159 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านไอร์สะเตียร์ ม.8 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 22 17 5 0
92 0930157330401  การทำขนมไทย 166 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านบึงฉลาม ม.10 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 21 19 2 0
93 0930157330401  การทำขนมไทย 136 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 25 20 5 0
94 0930157330401  การทำขนมไทย 137 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 23 18 5 0
95 0930157330401  การทำขนมไทย 138 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 มัสยิดบ้านจะแลเกาะ ม.7 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 25 24 1 0
96 0930157330401  การทำขนมไทย 139 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 สถานที่ฝึกอบรม ณ มัสยิดบ้านโคกแมแน ม.3 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 25 24 1 0
97 0930157330401  การทำขนมไทย 160 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านกำปงบารู ม.11 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 20 17 3 0
98 0930157330401  การทำขนมไทย 22 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 บ้านบือจะ ม.2 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 25 24 1 0
99 0930157330401  การทำขนมไทย 133 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 มัสยิดดารุนุรฮูดา บ้านสะบือรังละหาร ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 20 20 0 0
100 0930157330401  การทำขนมไทย 134 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ห้องครัวบาลาเซาะ ม.2 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 21 21 0 0
101 0930157330401  การทำขนมไทย 135 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อาคารศูนย์การเรียนรู้ผลผลิตทางการเกษตร บ้านกูแบบาเดาะ ม.4 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 24 23 1 0
102 0930157330401  การทำขนมไทย 102 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านบางขุด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 25 25 0 0
103 0930157330401  การทำขนมไทย 103 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านลูโบ๊ะดาลัม ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 25 25 0 0
104 0930157330401  การทำขนมไทย 104 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 สุเหร่าบ้านตือมายู ต.เอราวัณ 20 20 0 0
105 0930157330401  การทำขนมไทย 129 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ม.9 บ้านกาบุ๊ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 20 18 2 0
106 0930157330401  การทำขนมไทย 130 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านกาเยาะมาตี ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 20 20 0 0
107 0930157330401  การทำขนมไทย 131 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อบต.รือเสาะ ม.5 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 23 16 7 0
108 0930157330401  การทำขนมไทย 20 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 บ้านแอแจะ ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 21 21 0 0
109 0930157330401  การทำขนมไทย 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 บ้านบือแต ม.8 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 25 24 1 0
110 0930157330401  การทำขนมไทย 69 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 บ้านตือกอ ม.7 ตจะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 25 25 0 0
111 0930157330401  การทำขนมไทย 60 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านเจ๊ะเหม ม.3 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 21 21 0 0
112 0930157330401  การทำขนมไทย 61 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 มัสยิดบ้านกูวา ม.5 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 21 21 0 0
113 0930157330401  การทำขนมไทย 117 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 24 24 0 0
114 0930157330401  การทำขนมไทย 119 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีพงัน ม.3 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 24 24 0 0
115 0930157330401  การทำขนมไทย 120 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านตะเหลี่ยง ม.4 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 23 23 0 0
116 0930157330401  การทำขนมไทย 121 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันติสุข ม.6 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 19 1 0
117 0930157330401  การทำขนมไทย 122 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านปลักปลา ม.5 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 15 5 0
118 0930157330401  การทำขนมไทย 123 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกกะเปาะ ม.5 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 25 24 1 0
119 0930157330401  การทำขนมไทย 127 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรบ้านกูแบบาเดาะ หมูที่ 4 บ้านกูแบบาเดาะ ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 22 20 2 0
120 0930157330401  การทำขนมไทย 128 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 บาลาเซาะลุโบะบูดู ม.8 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 27 27 0 0
121 0930157330401  การทำขนมไทย 18 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์บ้านลาเวง ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 21 21 0 0
122 0930157330401  การทำขนมไทย 59 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 สุเหร่าบ้านดือมายู ม.1 ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 25 25 0 0
123 0930157330401  การทำขนมไทย 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่ ม.4 ต.ดุซงญอ ม.4 อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 24 24 0 0
124 0930157330401  การทำขนมไทย 48 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ลูโบ๊ะลือซง ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 20 20 0 0
125 0930157330401  การทำขนมไทย 81 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 มัสยิดอีบาดัต ม.8 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราฯ 24 23 1 0
126 0930157330401  การทำขนมไทย 111 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 สถานที่ฝึกอบรม ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ บ้านกาแนะ ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 21 20 1 0
127 0930157330401  การทำขนมไทย 112 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.๔ บ้านกูแบสาลอ ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 20 19 1 0
128 0930157330401  การทำขนมไทย 113 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 สถานที่ฝึกอบรม ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ บ้านจาเราะสโตร์ ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 20 20 0 0
129 0930157330401  การทำขนมไทย 114 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 มัสยิดบ้านบูกิตอ่าวมะนาว ม.๑๒ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 20 20 0 0
130 0930157330401  การทำขนมไทย 115 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านบางมะนาว ม.๑ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 20 18 2 0
131 0930157330401  การทำขนมไทย 116 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 มัสยิดนูรอนี บ้านค่าย ม.๒ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 20 20 0 0
132 0930157330401  การทำขนมไทย 88 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ม.5 บ้านชูโว ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 20 18 2 0
133 0930157330401  การทำขนมไทย 87 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 .3 บ้านกาเยาะมาตี ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 20 19 1 0
134 0930157330401  การทำขนมไทย 57 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 มัสยิดบ้านกรือซอ ม. 4 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 20 20 0 0
135 0930157330401  การทำขนมไทย 58 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 มัสยิดบ้านกูวา ม.5 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 20 20 0 0
136 0930157330401  การทำขนมไทย 90 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 บาลาเซาะลุโบะบูดู ม.8 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 26 24 2 0
137 0930157330401  การทำขนมไทย 91 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม. 3 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 20 19 1 0
138 0930157330401  การทำขนมไทย 89 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ม.8 บ้านบือเจาะ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 20 16 4 0
139 0930157330401  การทำขนมไทย 96 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านกูบู ม.6 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 17 3 0
140 0930157330401  การทำขนมไทย 97 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ศาลาทรงเสด็จบ้านพรุกาบแดง ม.7 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 15 5 0
141 0930157330401  การทำขนมไทย 98 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ม.7 บ้านโคกยามู ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 20 18 2 0
142 0930157330401  การทำขนมไทย 99 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อาคารฝึกอาชีพกลุ่มแม่บ้าน บ้านสะปอม ม.8 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 19 1 0
143 0930157330401  การทำขนมไทย 100 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้านบาเดาะมาตี ม.9 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 22 20 2 0
144 0930157330401  การทำขนมไทย 101 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้านบึงฉลาม ม.10 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 17 3 0
145 0930157330401  การทำขนมไทย 105 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 25 23 2 0
146 0930157330401  การทำขนมไทย 106 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 25 22 3 0
147 0930157330401  การทำขนมไทย 107 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการกำนันตำบลโคกเคียน ม.10 บ้านทอนฮีเล อ.เมือง จ.นราธิวาส 23 19 4 0
148 0930157330401  การทำขนมไทย 108 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านทอน ม.5 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 25 23 2 0
149 0930157330401  การทำขนมไทย 109 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านฮูแตทูวอ ม.4 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 24 21 3 0
150 0930157330401  การทำขนมไทย 110 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านทอนนาอีม ม.12 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 24 24 0 0
151 0930157330401  การทำขนมไทย 19 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 บ้านไอร์ปีแซ ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 22 22 0 0
152 0930157330401  การทำขนมไทย 21 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 บ้านริแง ม.3 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 22 22 0 0
153 0930157330401  การทำขนมไทย 92 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านยูโยง ม.6 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 23 23 0 0
154 0930157330401  การทำขนมไทย 93 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านบางขุนทอง ม.1 ต.บางขุนทองอ.ตากใบ จ.นราธิวาส 22 21 1 0
155 0930157330401  การทำขนมไทย 94 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านชุมบก ม.9 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 25 21 4 0
156 0930157330401  การทำขนมไทย 95 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านปูยู ม.1 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 25 25 0 0
157 0930157330401  การทำขนมไทย 86 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ม.5 บ้านเปาเบาะ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 22 19 3 0
158 0930157330401  การทำขนมไทย 53 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการกลุ่มสตรี ม.8 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 20 20 0 0
159 0930157330401  การทำขนมไทย 54 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านตือระ ม.2 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 20 20 0 0
160 0930157330401  การทำขนมไทย 84 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ม.3 บ้านคลอแระ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 21 20 1 0
161 0930157330401  การทำขนมไทย 85 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ม.3 บ้านกาเยาะมาตี ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 20 19 1 0
162 0930157330401  การทำขนมไทย 17 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ กศน. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 20 15 5 0
163 0930157330401  การทำขนมไทย 56 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านสาวอ ม.8 ต. โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 24 24 0 0
164 0930157330401  การทำขนมไทย 63 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 บาลาเซาะตักวา ชุมชนตาบาปอเยาะ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 23 20 3 0
165 0930157330401  การทำขนมไทย 74 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านแกแม ม.9 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 20 19 1 0
166 0930157330401  การทำขนมไทย 75 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ บ้านโต๊ะเปาะฆะ ม.10 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 23 22 1 0
167 0930157330401  การทำขนมไทย 76 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหมญ่บ้าน ม.3 บ้านศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 19 1 0
168 0930157330401  การทำขนมไทย 72 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 20 20 0 0
169 0930157330401  การทำขนมไทย 73 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 มัสยิดบ้านซีโป ม.3 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 20 20 0 0
170 0930157330401  การทำขนมไทย 78 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.8 บ้านปูลาโต๊ะบีซู ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 20 0 0
171 0930157330401  การทำขนมไทย 79 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.6 บ้านกูบู ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 19 1 0
172 0930157330401  การทำขนมไทย 80 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ศาลาทรงเสด็จบ้านพรุกาบแดง ม.7 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 19 1 0
173 0930157330401  การทำขนมไทย 62 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านบางขุนทอง ม.1 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 21 20 1 0
174 0930157330401  การทำขนมไทย 52 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 มัสยิดนูรูอีมาณ ม.1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 20 20 0 0
175 0930157330401  การทำขนมไทย 64 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านปลักปลา ม.5 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 18 2 0
176 0930157330401  การทำขนมไทย 65 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านปะลุกา ม.3 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 17 3 0
177 0930157330401  การทำขนมไทย 66 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านสะหริ่ง ม.1 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 16 4 0
178 0930157330401  การทำขนมไทย 77 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.7 บ้านคลองเตย ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 19 1 0
179 0930157330401  การทำขนมไทย 16 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาโละ ม.7 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 25 25 0 0
180 0930157330401  การทำขนมไทย 39 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 มัสยิดนูรอีหม่าน ชุมชนท่าแพรก ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 25 16 9 0
181 0930157330401  การทำขนมไทย 47 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการกลุ่มสตรี ชุมชนมัสยิดกลาง ถ.เทศปฐม ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 20 20 0 0
182 0930157330401  การทำขนมไทย 49 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ม.1 บ้านบือแนปีแย ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 21 18 3 0
183 0930157330401  การทำขนมไทย 15 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 25 21 4 0
184 0930157330401  การทำขนมไทย 26 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านแคนา ม.7 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 20 20 0 0
185 0930157330401  การทำขนมไทย 30 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านจืองา ม.6 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 25 23 2 0
186 0930157330401  การทำขนมไทย 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อาคารกลุ่มสตรีบ้านโคกสุมุ ม.3 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 24 23 1 0
187 0930157330401  การทำขนมไทย 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 มัสยิดบ้านทำเนียบ ม.6 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 20 20 0 0
188 0930157330401  การทำขนมไทย 29 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 มัสยิดบ้านปลักปลา ม.8 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 20 15 5 0
189 0930157330401  การทำขนมไทย 24 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 มัสยิดอีบาดัต ม.8 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 21 21 0 0
190 0930157330401  การทำขนมไทย 23 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 มัสยิดอีบาดัต ม.8 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 21 21 0 0
191 0930157330401  การทำขนมไทย 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 25 21 4 0
192 0930157330401  การทำขนมไทย 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ม.3 บ้านกาเยาะมาตี ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 20 20 0 0
193 0930157330401  การทำขนมไทย 50 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านเปาเบาะ หมู่ที่ 5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 22 15 7 0
194 0930157330401  การทำขนมไทย 51 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการกลุ่มสตรี ม.8 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 20 20 0 0
195 0930157330401  การทำขนมไทย 40 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผูใหญ่บ้าน ม.3 บ้านศาลาใหม่ ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ 20 17 3 0
196 0930157330401  การทำขนมไทย 41 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.4 บ้านคลองตัน ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 20 0 0
197 0930157330401  การทำขนมไทย 42 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการกำนัน ม.5 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 20 0 0
198 0930157330401  การทำขนมไทย 43 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนตาดีกาศาลาเชือก ม.6 บ้านศาลาเชือก ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 18 2 0
199 0930157330401  การทำขนมไทย 44 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.7 บ้านคลองเตย ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 19 1 0
200 0930157330401  การทำขนมไทย 33 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการกำนันตำบลโคกเคียน บ้านทอนฮีเล ม.10 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 20 20 0 0
201 0930157330401  การทำขนมไทย 34 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 25 25 0 0
202 0930157330401  การทำขนมไทย 35 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 25 25 0 0
203 0930157330401  การทำขนมไทย 36 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อาคารอนเกประสงค์บ้านปลักปลา ม.5 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 14 6 0
204 0930157330401  การทำขนมไทย 37 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อาคารอนเกประสงค์บ้านปะลุกา ม.3 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 18 2 0
205 0930157330401  การทำขนมไทย 38 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 มัสยิดนูรอีหม่าน ชุมชนท่าแพรก ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 24 16 8 0
206 0930157330401  การทำขนมไทย 46 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 บาลาเซาะ ชุมชนหลังล้อแม็ก ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 20 20 0 0
207 0930157330401  การทำขนมไทย 55 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านระหริ่ง ม.1 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 18 2 0
208 0930157330401  การทำขนมไทย 25 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงคืบ้านโคกขี้เหล็ก ม.7 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 24 20 4 0
209 0930157330401  การทำขนมไทย 32 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านโคกพะยอม ม.2 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 20 18 2 0
210 0930157330401  การทำขนมไทย 27 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผูใหญ่บ้าน ม.8 บ้านกาโมแร ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 25 23 2 0
211 0930157330401  การทำขนมไทย 10 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ม.3 บ้านคอเระ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 20 20 0 0
212 0930157330401  การทำขนมไทย 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ม.8 บ้านบือเจ๊าะ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 20 17 3 0
213 0930157330401  การทำขนมไทย 45 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านลูโบ๊ะลือซง ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 20 20 0 0
214 0930157330401  การทำขนมไทย 3 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 มัสยิิดบ้านยือลาแป ม.3 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 0 17 3 0
215 0930157330401  การทำขนมไทย 2 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 0 20 3 0
216 0930157330401  การทำขนมไทย 9 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 บ้านกาเยาะมาตี ม.3 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 0 18 2 0