BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 89 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 กศน.ตำบลบางเขา ต.บางเขา อ.หนองจิก (แผน) 11 11 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 67 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ (แผน) 19 19 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 88 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) 0 18 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) 22 22 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) 18 18 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 77 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) 18 18 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 76 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) 19 19 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) 23 23 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 69 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) 23 23 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 54 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะตาม.3 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) 20 20 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 55 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลเมาะมาวี ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) 19 19 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 52 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 19 ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) 0 17 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) 0 25 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 75 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านกรือเซะ ต.ตันหยงยุโละ อ.เมือง (ประเมิน) 0 17 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 82 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ (ประเมิน) 0 15 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 30 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) 20 20 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) 23 23 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) 24 24 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) 22 22 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) 22 22 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) 17 17 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) 20 20 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 22 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) 18 18 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) 22 22 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 20 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) 20 20 0 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) 20 20 0 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 16 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) 20 20 0 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) 20 20 0 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) 20 20 0 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) 20 20 0 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (พัฒน์) 20 20 0 0
32 0930157330401  การทำขนมไทย 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) 21 21 0 0
33 0930157330401  การทำขนมไทย 5 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (แผน) 20 20 0 0
34 0930157330401  การทำขนมไทย 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ลางา อ.มายอ (พัฒน์) 22 22 0 0
35 0930157330401  การทำขนมไทย 6 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) 20 20 0 0