BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 43 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 23 23 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 45 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านควนปอม ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 21 21 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 42 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 19 19 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 39 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 20 20 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 41 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 18 18 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 40 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จ.พัทลุง 12 12 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 33 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดป่าบอนตำ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 25 25 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 34 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดป่าบอนต่ำ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 25 25 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 55 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมอำเภอศรีบรรพต อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 20 20 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 83 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 22 22 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 24 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วััดพรุนายขาว ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 20 20 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 25 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ณ วัดพรุนายขาว ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 20 20 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 30 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลปากพะยูน ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 24 24 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 35 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 25 25 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 36 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 25 25 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 32 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 25 25 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 65 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 0 19 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 66 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดเขาเมืองเก่าชัยบุรี ม.1 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 0 25 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 31 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ม.9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 0 22 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 82 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อ.ป่าพะยอม 23 23 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 8 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.7 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง 21 21 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 10 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 บ้านศาลาแม็ง ม.3 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 22 22 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 11 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 9 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 42 42 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 11 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านมาบ ม.4 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 42 42 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 12 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 9 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 20 20 0 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 14 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.11 วัดหัวควน ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 25 25 0 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 15 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านมาบ ม.4 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 44 44 0 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 15 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านมาบ ม.4 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 44 44 0 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 16 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเกาะนางคำ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 25 25 0 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 7 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 25 25 0 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ม.9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 20 20 0 0