BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 48 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 23 16 7 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 52 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 25 19 6 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 54 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ มง2 บ้านพรุจุด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 22 19 3 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 43 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 26 17 9 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 45 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเสริมวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 31 19 12 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 51 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม. 4 บ้านหนองหว้า ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 30 30 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 32 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 20 13 7 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 42 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 25 13 12 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 50 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศูนย์ 3 วัน บ้านป่ายาง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 31 22 9 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 46 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 กศน.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 24 21 3 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 53 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 23 23 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 47 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 24 22 2 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 40 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 0 25 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 33 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.2 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 16 15 1 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 26 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วัดตรังคภูมิพุทธาวาส ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 29 29 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 31 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อบต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 22 22 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 14 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อบต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 22 20 2 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 11 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 มัสยิดบ้านสิเหร่ ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง 21 21 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 12 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 227 ม.9 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 30 23 7 0