BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 48 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านท่าเรือ ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ละงู จ.สตูล 26 21 5 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 49 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.2 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล 24 21 3 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 44 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.2 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล 25 25 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 45 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์หนองบูลิก ม.4 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 28 22 6 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 46 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ มัสยิดควนกลาง ม.3 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 16 13 3 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 47 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ บ้านเลขที่ 409 ม.1 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 25 25 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 23 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรมครัวไทย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง พัชญา ไมหมาด 22 14 8 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 21 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ณ บ้านเลขที่ 35/9 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล นายวนิดา อุจิ 24 22 2 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 22 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ณ บ้านเลขที่ 91/1 ม.5 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล นายบชเยาะ พลาอาด 22 18 4 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 19 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์ตรี 22 21 1 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 20 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์จุดชมวิวท่าอ้อย ม.1 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายประไพ ยังนิ่ง 26 26 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 18 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์ตรี 24 23 1 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 8 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล พัชญา ไมหมาด 22 15 7 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 5 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์ตรี 20 20 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 6 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล นายฤทัยรัตน์ จันทร์หอม 20 20 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 7 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล 22 16 6 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล นางสาวจุฑารัตน์ บิลังโหลด 25 22 3 0