BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 196 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 22 22 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 190 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ที่ทำการสัจจะวันละบาท ม.8 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 28 28 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 191 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา 19 18 1 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 192 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 วัดควนเนียง ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 7 7 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 195 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 14 14 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 189 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านหัวเขา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 34 34 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 52 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ณ กลุ่มสตรีกัวลาบารา ม.2 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 0 0 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 188 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 วัดเทพชุมนุม ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 15 15 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 184 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโหนด ม.2 ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 15 15 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 185 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 มัสยิดบ้านโคกตก ต.ทุ่งพอ .สะบ้าย้อย จ.สงขลา 14 14 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 183 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 โรงอาหารที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 21 21 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 187 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดพรุเตาะ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 22 22 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 178 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ที่ทำการสัจจะวันละบาท ม.8 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 20 20 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 179 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านเปียน ม.1 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 18 18 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 186 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 6 6 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 180 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 มัสยิดบ้านโคกตก ต.ทุ่งพอ .สะบ้าย้อย จ.สงขลา 20 20 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 181 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 มัสยิดจาบัง ม.3 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 26 26 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 182 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านใต้ ม.5 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 22 22 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 167 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 14 14 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 161 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 18 17 1 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 162 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกำนันตำบลรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 18 18 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 163 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ากอ ม.5 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 29 29 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 164 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ท่าสะอ้าน อ.เมือง จ.สงขลา 17 17 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 165 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 26 26 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 156 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านหัวเขา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 23 23 0 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 159 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 16 16 0 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 152 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 สำนักสงฆ์แหลมขวัญ ม.8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 22 22 0 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 146 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 วัดหัวป้อมใน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 18 18 0 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 157 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 18 18 0 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 158 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 19 19 0 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 160 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 23 23 0 0
32 0930157330401  การทำขนมไทย 153 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วัดเชิงแสกลาง ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุิ์ จ.สงขลา 27 27 0 0
33 0930157330401  การทำขนมไทย 155 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านหัวเขา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 18 18 0 0
34 0930157330401  การทำขนมไทย 147 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 มัสยิดบ้านน้ำลัด ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 17 17 0 0
35 0930157330401  การทำขนมไทย 150 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 มัสยิดบ้านน้ำลัด ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 20 20 0 0
36 0930157330401  การทำขนมไทย 151 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 มัสยิดบ้านน้ำลัด ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 20 20 0 0
37 0930157330401  การทำขนมไทย 148 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 มัสยิดอีมาดุดดีน ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 27 27 0 0
38 0930157330401  การทำขนมไทย 149 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 มัสยิดอีมาดุดดีน ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 26 26 0 0
39 0930157330401  การทำขนมไทย 145 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 สำนักสงฆ์แหลมขวัญ ม.8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 21 21 0 0
40 0930157330401  การทำขนมไทย 154 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 15 15 0 0
41 0930157330401  การทำขนมไทย 141 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดหัวป้อมใน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 18 18 0 0
42 0930157330401  การทำขนมไทย 142 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.8 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา 21 21 0 0
43 0930157330401  การทำขนมไทย 143 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 สำนักสงฆ์หนองน้ำขาว ม.6 ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา 20 19 1 0
44 0930157330401  การทำขนมไทย 144 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 สำนักสงฆ์หนองน้ำขาว ม.6 ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา 17 15 2 0
45 0930157330401  การทำขนมไทย 133 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านหัวเขา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 24 24 0 0
46 0930157330401  การทำขนมไทย 134 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านหัวเขา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 25 25 0 0
47 0930157330401  การทำขนมไทย 136 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 15 15 0 0
48 0930157330401  การทำขนมไทย 139 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา 22 22 0 0
49 0930157330401  การทำขนมไทย 137 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 มัสยิดกูวาเต็ลอิสลาม ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 0 30 1 0
50 0930157330401  การทำขนมไทย 138 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 วัดเชิงแสกลาง ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุิ์ จ.สงขลา 0 24 0 0
51 0930157330401  การทำขนมไทย 135 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ศาลา SML ม.3 ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 0 14 1 0
52 0930157330401  การทำขนมไทย 127 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 สวนบูรพาจารย์ เทศบาลตำบลระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 0 19 0 0
53 0930157330401  การทำขนมไทย 132 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 มัสยิดกูวาเต็ลอิสลาม ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 0 25 0 0
54 0930157330401  การทำขนมไทย 116 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 วัดทุ่งหวังนอก ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา 23 22 1 0
55 0930157330401  การทำขนมไทย 110 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์วัดประตูเขียน ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 18 18 0 0
56 0930157330401  การทำขนมไทย 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์วัดประตูเขียน ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 17 17 0 0
57 0930157330401  การทำขนมไทย 112 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์วัดประตูเขียน ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 13 13 0 0
58 0930157330401  การทำขนมไทย 113 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 22 22 0 0
59 0930157330401  การทำขนมไทย 114 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 21 21 0 0
60 0930157330401  การทำขนมไทย 115 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 วัดหัวป้อมใน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 21 21 0 0
61 0930157330401  การทำขนมไทย 120 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดธรรมโฆษณ์ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 20 20 0 0
62 0930157330401  การทำขนมไทย 121 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดเขาน้อย ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 19 19 0 0
63 0930157330401  การทำขนมไทย 122 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดขนุน ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 19 19 0 0
64 0930157330401  การทำขนมไทย 123 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 บ้านนายศรี ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 19 19 0 0
65 0930157330401  การทำขนมไทย 97 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองควนลัง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 17 17 0 0
66 0930157330401  การทำขนมไทย 98 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์วัดธรรมโฆษณ์ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 21 21 0 0
67 0930157330401  การทำขนมไทย 99 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดธรรมโฆษณ์ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 23 23 0 0
68 0930157330401  การทำขนมไทย 100 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดธรรมโฆษณ์ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 23 23 0 0
69 0930157330401  การทำขนมไทย 107 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมอำเภอสะบ้าย้อยและมัสยิดบ้านวังโอะ ม.3 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 23 22 1 0
70 0930157330401  การทำขนมไทย 108 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมอำเภอสะบ้าย้อยและมัสยิดบ้านโคกตก ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 20 20 0 0
71 0930157330401  การทำขนมไทย 109 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 20 19 1 0
72 0930157330401  การทำขนมไทย 102 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 24 24 0 0
73 0930157330401  การทำขนมไทย 104 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 21 20 1 0
74 0930157330401  การทำขนมไทย 106 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านปาบ ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 14 13 1 0
75 0930157330401  การทำขนมไทย 92 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 29 28 1 0
76 0930157330401  การทำขนมไทย 93 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมเทศบาลระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 19 19 0 0
77 0930157330401  การทำขนมไทย 94 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดน้ำกระจาย ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 19 19 0 0
78 0930157330401  การทำขนมไทย 96 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 สำนักสงฆ์แหลมขวัญ ม.8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 24 24 0 0
79 0930157330401  การทำขนมไทย 84 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 20 20 0 0
80 0930157330401  การทำขนมไทย 89 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการสัจจะวันละบาท ม.8 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 20 20 0 0
81 0930157330401  การทำขนมไทย 90 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการสัจจะวันละบาท ม.8 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 21 21 0 0
82 0930157330401  การทำขนมไทย 91 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ลานกีฬาสถานีดับเพลิงศรีภูวนารถ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 21 21 0 0
83 0930157330401  การทำขนมไทย 103 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 33 33 0 0
84 0930157330401  การทำขนมไทย 101 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 บ้านดอนขี้เหล็ก ม.5 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 20 20 0 0
85 0930157330401  การทำขนมไทย 85 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดขนุน จ.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 22 22 0 0
86 0930157330401  การทำขนมไทย 86 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดขนุน จ.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 24 24 0 0
87 0930157330401  การทำขนมไทย 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 20 20 0 0
88 0930157330401  การทำขนมไทย 88 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ลานกีฬาสถานีดับเพลิงศรีภูวนารถ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 19 19 0 0
89 0930157330401  การทำขนมไทย 83 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา 24 24 0 0
90 0930157330401  การทำขนมไทย 55 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 21 20 1 0
91 0930157330401  การทำขนมไทย 82 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 16 15 1 0
92 0930157330401  การทำขนมไทย 71 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลา SML ม.3 ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 21 21 0 0
93 0930157330401  การทำขนมไทย 76 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา 21 21 0 0
94 0930157330401  การทำขนมไทย 77 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังโต้ใต้ ม.6 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 28 25 3 0
95 0930157330401  การทำขนมไทย 78 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.12 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 23 23 0 0
96 0930157330401  การทำขนมไทย 79 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 มัสยิดบ้านซองเหนือ ม.2 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 21 21 0 0
97 0930157330401  การทำขนมไทย 66 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 25 25 0 0
98 0930157330401  การทำขนมไทย 80 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 23 23 0 0
99 0930157330401  การทำขนมไทย 81 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 19 18 1 0
100 0930157330401  การทำขนมไทย 72 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนหิน ม.3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 24 24 0 0
101 0930157330401  การทำขนมไทย 73 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 วัดพังลา ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 24 24 0 0
102 0930157330401  การทำขนมไทย 74 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา 25 25 0 0
103 0930157330401  การทำขนมไทย 41 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ศูนย์อำนวยความเป็นธรรมชุมชนบ้านด่าน ม.2 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 0 26 0 0
104 0930157330401  การทำขนมไทย 65 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 0 23 0 0
105 0930157330401  การทำขนมไทย 69 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 0 24 1 0
106 0930157330401  การทำขนมไทย 32 19 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์อาหารที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 22 22 0 0
107 0930157330401  การทำขนมไทย 19 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ที่ทำการกำนัน ม.4 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 23 22 1 0
108 0930157330401  การทำขนมไทย 20 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 23 22 1 0
109 0930157330401  การทำขนมไทย 21 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 21 21 0 0
110 0930157330401  การทำขนมไทย 22 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 20 20 0 0
111 0930157330401  การทำขนมไทย 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 มัสยิดบ้านโอน ม.5 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา 20 20 0 0
112 0930157330401  การทำขนมไทย 24 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 21 21 0 0
113 0930157330401  การทำขนมไทย 25 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อาคารสร้างสรรค์ เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 25 25 0 0
114 0930157330401  การทำขนมไทย 26 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อาคารสร้างสรรค์ เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 23 23 0 0
115 0930157330401  การทำขนมไทย 27 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา 25 25 0 0
116 0930157330401  การทำขนมไทย 28 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 วัดไทรใหญ่ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 21 21 0 0
117 0930157330401  การทำขนมไทย 17 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 24 23 1 0
118 0930157330401  การทำขนมไทย 18 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 22 21 1 0
119 0930157330401  การทำขนมไทย 16 17 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา 25 25 0 0
120 0930157330401  การทำขนมไทย 14 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 วัดแหลมหาด ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุิ์ จ.สงขลา 23 23 0 0
121 0930157330401  การทำขนมไทย 15 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 วัดเกาะใหญ่ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุิ์ จ.สงขลา 21 20 1 0
122 0930157330401  การทำขนมไทย 11 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 21 20 1 0
123 0930157330401  การทำขนมไทย 12 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 21 19 2 0
124 0930157330401  การทำขนมไทย 10 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 21 21 0 0
125 0930157330401  การทำขนมไทย 13 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 21 21 0 0
126 0930157330401  การทำขนมไทย 9 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 วัดควนเนียงใน ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 20 20 0 0
127 0930157330401  การทำขนมไทย 5 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.7 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 21 21 0 0
128 0930157330401  การทำขนมไทย 6 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 22 22 0 0
129 0930157330401  การทำขนมไทย 7 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 สำนักสงฆ์เลียบนิกาย ม.4 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 25 24 1 0
130 0930157330401  การทำขนมไทย 8 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ลานกีฬา ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 20 19 1 0