BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 23 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอละแม อ.ละแม 22 22 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 22 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 24 24 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 อบต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร 19 19 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 2 03 มิถุนายน 2561 05 มิถุนายน 2561 ศาลาอนเกประสงค์ ม.4 ตำบลท่ายาง 22 22 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 วัดพ่วง หมู่ 7 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 18 18 0 0