BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 15 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 30 29 1 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 14 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 วัดโพธิ์ทอง ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 22 14 8 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 13 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 777 ม.4 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 21 19 2 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 12 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 777 ม.4 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 0 20 3 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 11 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 777 ม.4 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 23 22 1 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 9 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 วัดสองแพรก อ.กระบุรี จ.ระนอง 24 24 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 2 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง นายสุกันยา รอดไพฑูรย์ 25 21 4 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง นายสุกันยา รอดไพฑูรย์ 25 22 3 0