BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 013 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0 18 6 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 09 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 21 21 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 03 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต นายเสาวนีย์ เนียมรัตน์ 22 22 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 04 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ชลิต ผลทิพย์ 21 21 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 02 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ปวิดรา เนียมรัตน์ 25 25 0 0