BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 53 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านกระโสม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 18 18 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 44 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 3 มัสยิดบ้านนา ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 13 13 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 45 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 12 12 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 46 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 กศน.ตำบลคลองเคียน หมู่ที่ 1 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 7 7 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 47 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 7 7 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 27 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้านชุมชนทุ่งมะเดื่อ ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี 25 25 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 41 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านปากพู่ ต. ท่านา อ. กะปง จ.พังงา 13 13 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 11 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 8 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 37 37 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 20 20 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 16 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหมู่ที่่ 1 ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 18 18 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 17 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์วัดถ้ำสุวรรณคูหา ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 17 17 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 18 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านกระโสม ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 19 19 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 10 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 กศน. ม.1 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 20 20 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 8 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหินร่ม หมู่ 2 ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 25 25 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 9 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 สถานีอนามัย ม.1 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 19 19 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 7 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 23 23 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 6 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 3 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 27 27 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 2 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน ม.7 บ้านขนิม ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 23 23 0 0