BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 109 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อ.หัวไทร 22 22 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 110 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อ.หัวไทร 22 22 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 106 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม อ.เชียรใหญ่ 18 18 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 107 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม อ.เชียรใหญ่ 19 19 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 105 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 16 16 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 99 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม.3 ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร 24 24 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง 22 22 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 101 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี 19 19 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 88 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 วัดสามัคยาราม ม.7 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ 24 24 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 84 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อ.ปากพนัง 21 21 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 80 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 (กลุ่ม 1) ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ 19 19 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 81 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 (กลุ่ม 2) ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ 18 18 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 82 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 20 20 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 69 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาชุมชนตลาดใต้ ม.2 ต.ฉวาง อ.ฉวาง 26 26 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 72 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ อบต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 16 15 1 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 83 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง 20 20 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 85 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อาคารโรงอาหาร สพร.22 นครศรีธรรมราช (1) 16 16 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 86 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 สพร.22 นครศรีธรรมราช ต.บางจาก อ.เมือง(2) 16 16 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 87 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อาคารโรงอาหาร สพร.22 นครศรีธรรมราช 15 15 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 78 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดบางศาลา ม.6 ต.บางศาลา อ.ปากพนัง 19 19 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 79 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดบางศาลา ม.6 ต.บางศาลา อ.ปากพนัง 18 18 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 77 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสอนศาสนาบ้านแสงวิมาน ม.13 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง 37 37 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 77 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสอนศาสนาบ้านแสงวิมาน ม.13 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ 37 37 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 64 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.กะหรอ ต.กะหรอ อ.นบพิตำ 16 16 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 73 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 สพร.22 นครศรีธรรมราช 0 23 0 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 74 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 สพร.22 นครศรีธรรมราช 0 23 0 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 70 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบัดรุลมุนีนีน ม.4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง 0 19 0 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 71 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบัดรุลมุนีนีน ม.4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง 0 20 0 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 63 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ปากพูน อ.เมือง 0 29 0 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 22 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บ้านแขก - ลายสาย) ม.13 ต.ท่าขึ้น 19 19 0 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 30 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ 22 22 0 0
32 0930157330401  การทำขนมไทย 31 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ วัดชลธาราม ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา 19 19 0 0
33 0930157330401  การทำขนมไทย 35 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามชาฏิอุ้ลอามาน (บ้านในถุ้ง) ม.5 (กลุ่ม 1) ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา 22 22 0 0
34 0930157330401  การทำขนมไทย 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ กองทุนหมู่บ้าน ม.7 ต.บางจาก อ.เมือง 25 25 0 0
35 0930157330401  การทำขนมไทย 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.บางจาก อ.เมือง 24 24 0 0
36 0930157330401  การทำขนมไทย 23 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง 21 21 0 0
37 0930157330401  การทำขนมไทย 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ วัดชลธาราม ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา 22 22 0 0
38 0930157330401  การทำขนมไทย 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศูนย์จริยธรรมมัสยิดบ้าหัวหรง ม.3 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร 25 25 0 0
39 0930157330401  การทำขนมไทย 17 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์วัดมุมป้อม ต.ในเมือง อ.เมือง 16 16 0 0
40 0930157330401  การทำขนมไทย 18 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 กศน.ต.ในเมือง อ.เมือง 18 18 0 0
41 0930157330401  การทำขนมไทย 15 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี 0 20 0 0
42 0930157330401  การทำขนมไทย 9 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 วัดจีบประดิษฐ์ ต.ร่อนพิบุลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ 0 15 2 0
43 0930157330401  การทำขนมไทย 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 23 23 0 0
44 0930157330401  การทำขนมไทย 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์วัดมุมป้อม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 25 25 0 0
45 0930157330401  การทำขนมไทย 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ อบต.ปากนคร 20 20 0 0