BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 39 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาหมู่บ้านหนองข้าวเหนียว หมู่ที่ 2 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14 14 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 53 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 25 15 10 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 54 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 25 12 13 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 58 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 11 11 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 59 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12 11 1 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 37 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไร่เก่า ม.3 ต.ไร่อเก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14 14 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 32 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14 12 2 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดตะพงนอก อ.เมือง จ.ระยอง 1 1 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 27 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไร่เก่า ม.3 ต.ไร่อเก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 23 23 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 31 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 19 19 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 10 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านใหม่ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 20 14 6 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12 12 0 0