BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 20 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 30 21 9 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 19 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาริมน้ำบ้านท่าหินพัฒนา ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 0 13 4 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 17 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 วัดท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 23 21 2 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 16 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 20 18 2 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 10 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 20 18 2 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 วัดท่าลาว ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง 26 26 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 9 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาหมู่บ้าน ม.3 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง 25 24 1 0